COVID-19

Wytyczne dla uczestników imprezy tj.meczów piłki nożnej niebędących imprezą masową.

Z powodu epidemii COVID-19 wszystkich kibiców obowiązują specjalne wytyczne w celu zachowania szczególnej ostrożności i ochrony zdrowia uczestników wydarzenia.
1.Każda osoba kupująca/otrzymująca bilet (karnet) lub inny dokument upoważniający do uczestnictwa w meczu w charakterze widza, wchodząc na teren stadionu potwierdza , że akceptuje i jest świadoma ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu. Organizator rejestruje uczestników imprezy ( imię i nazwiska oraz dane kontaktowe)Przed wejściem na teren imprezy, a także w innych kolejkach na terenie imprezy np. do sanitariatów należy zachować dystans co najmniej 1,5 metra od innych uczestników imprezy.
2. W imprezie mogą wziąć udział osoby:
a) zdrowe, nie przejawiające widocznych oznak/objawów chorobowych;
b) nieobjęte na kwarantannie.
3. Uczestnik imprezy powinien posiadać zasłonięte usta i nos do czasu zajęcia przez uczestnika miejsca na trybunie oraz podczas poruszania się na terenie stadionu. Wyjątek stanowi sprawdzanie tożsamości w punkcie kontroli dostępu do stadionu lub odsłonięcie na żądanie służb Organizatora.
4. W związku z koniecznością zachowania dystansu uczestnicy imprezy zajmują miejsca wskazane przez organizatora zachowując bezpieczną odległość od innego uczestnika imprezy.
5. Powyższe nie dotyczy: osoby opiekującej się nieletnim do lat 13, widza z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Osoby te zajmują miejsca specjalnie wydzielone przez organizatora w sposób uwzględniający dystans wobec innych osób.
6. Należy bezwzględnie stosować się do pleceń służb porządkowych i informacyjnych.
7. W czasie trwania imprezy niedostępne będą punkty depozytowe.
8. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej będą usunięte z terenu imprezy masowej. W przypadku naruszenia zasad zakrywania ust i nosa oraz niezachowania dystansu poza usunięciem z terenu imprezy masowej mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów sanitarnych.
9. W związku ze specjalnym reżimem sanitarnym obowiązuje zakaz wnoszenia jakiegokolwiek bagażu podręcznego– organizator nie udostępnia depozytu;
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania oraz spożywania produktów spożywczych niezapakowanych przemysłowo, posiadających większe gabaryty w tym napoje w pojemnikach. Wyjątek stanowią napoje bezalkoholowe w butelkach plastikowych zamknięte fabrycznie o pojemności do 0,5 l.
11. Organizator meczu upoważniony jest do kontrolowania przestrzegania zapisów niniejszych zapisów i podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na stadionie nie stosujących się do powyższych wytycznych, w tym do odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie.
12. Organizatorowi przysługuje prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.