Regulamin Bezpieczeństwa

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA NA MECZACH III oraz IVLIGI 
organizowanych na obiekcie stadionu sportowego POGOŃ Grodzisk przy al. Mokronoskich 4 
przez klub GKS „Pogoń” Grodzisk Maz.

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obiekcie Stadionu POGOŃ Grodzisk przy al. Mokronoskich 4 w czasie imprez tj. meczy i rozgrywek piłki nożnej III oraz IV ligi organizowanych przez klub GKS Pogoń Grodzisk Maz., przy lub bez współpracy z Agencją Ochrony.
2. Osoby przebywające na obiekcie Stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Mazowieckiego oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

II. PRZEZNACZENIE
1. Regulamin określa zasady organizacji imprez tj. meczy piłki nożnej oraz zasady przebywania, w tym zachowania się na obiekcie stadionu uczestników tych imprez tj. kibiców. 
2. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
3. Organizator nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.
4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, reklamowa , artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.

III. KONTROLA WEJŚCIA
1. Organizator lub wyznaczone przez organizatora osoby zastrzegają sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko wówczas, jeżeli posiadają legitymację szkolną lub znajdują się pod opieką osoby dorosłej.
3. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą jedynie osoby posiadające przy sobie bilet, karnet lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
4. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet, karnet lub inny dowód uprawniający do wstępu na obiekt. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu osób które nie zezwolą na kontrolę odzieży lub bagażu przez pracownika służb porządkowych, Firmy Ochrony Mienia lub Policję.
7. Osoby nie posiadające kart wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad identyfikacji kibiców oraz nagrywania kibiców wchodzących na obiekt a także podczas trwania meczu przy pomocy urządzeń monitoringu.
9. Zarząd Klubu Pogoń Grodzisk Maz. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Klubu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.
10. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd Klubu czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.IV. ZACHOWANIE NA STADIONIE 
1. Każdy kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.
3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym. 

V. ZAKAZY 
1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
• napojów alkoholowych
• broni wszelkiego rodzaju
• przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących
• butelek i pojemników ze szkła i metalu
• odkręconych wcześniej butelek plastikowych o pojemności większej niż 0,5 litra.
• drzewców do flag i transparentów
• kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję i służby porządkowe
• zwierząt
• paczek, walizek, plecaków oraz wszelkiego rodzaju obudowanych przedmiotów, których sprawdzenie jest utrudnione 

2. Ponadto zakazuje się:
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy
• wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe oraz sektory buforowe zamknięte dla kibiców)
• rzucania wszelkimi przedmiotami
• używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób
• rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świszczących, petard oraz wszelkiego rodzaju rac
• sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora
• pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie poprzez wyrzucanie zbędnych przedmiotów
• zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję lub służby porządkowe
• wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych, prowokujących i rasistowskich .

3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów o których mowa w ust.1 przy wnoszeniu ich na stadion mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję, bez prawa zwrotu.

UWAGA :
PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE IMPREZY NA STADIONIE MOGĄ BYĆ MONITOROWANE. 

Zarząd GKS Pogoń Grodzisk Maz.
14-08-2012