Prawa i obowiązki rodziców

AKADEMIA POGONI GRODZISK - PROFILOWE kopia

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodników

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinny przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub trening.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku gdy zawodnik przechodzi kosztowną rehabilitację. Nie płacenie składek członkowskich przez okres 2 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, może skutkować zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku.
4. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna lub trenera zespołu istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, lub jej zawieszenia po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.
5. Rodzice/opiekunowie, zawodnicy zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu minimum na 30 minut przed jego rozpoczęciem.
6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, lub za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@pogongrodzisk.pl)
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii
8. Wstęp na płytę boiska, do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy.
9. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej ani arbitrów spotkania,
10. Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie.
11. Rodzic/opiekun zdaje sobie sprawę, iż w procesie szkolenia za sprawą selekcji/spraw dyscyplinarnych jego dziecko/podopieczny może zostać w każdej chwili za sprawą decyzji trenera zespołu lub władz Akademii wysłane na wypożyczenie do innego klubu lub skreślone z listy zawodników
12. Rodzic /opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera zespołu/klub oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów swojego dziecka.
13. W trakcie wyjazdów na turnieje ogólnopolskie autami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe na drogach.